ADDICTOLOGY

JOURNAL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

JOURNALE ARCHIVE

3 a 4 | 2013

EDITORIAL

Popov, P., Miovský, M.

[Vážení čtenáři, …]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 188-189

 

ORIGINAL ARTICLE

Konečná, M., Čablová, L.

[Stravovací zvyklosti a změny ve výživě u klientů ve vybraných kontaktních centrech]

[Dietary habits and Changes in Nutrition among cliets of Selected Contact Centres]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 192-200

 

Maierová, E., Charvát, M.

[Motivace mužů a žen v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě závislosti na nelegálních drogách]

[Motivation of Male and Femala Users of Drugs Undergoing Court-ordered Treatment and Volumentary Treatment]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 202-212

 

Štefunková, M.,Vopravil, J.,Čeláčková,V., Zábranský, T.

[Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007]

[Drug – and Alcohol-relared Crime in the Czech Republicin 2007]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 214-226

 

REVIEW ARTICLE

Kohlerová,M., Čablová, L.

[Nutriční terapie u klientů s alkoholovým postižením jater]

[Nutritional Therapy for Clients with Alcoholic Liver Disease]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 230-238

 

Greplová, J.

[Prevalence kouření a postoje k užívání tabáku mezi nezletilými v České republice]

[The Prevalence of Smoking and Attitudes towards Tobacco use among Minors in the Czech Republic]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 240-247

 

NETAD

Čablová, L., Pavlas Martanová, V., Vopravil, J.

[Analýza výzkumného potenciálu sítí – Terapeutické komunity]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 257-261

 

Vavrinčíková, L.

[Témata rezonující v Síti nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 262-264