Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3–4 /2013

Journale archive

EDITORIAL

Popov, P., Miovský, M.

[Vážení čtenáři, …]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 188-189

 

ORIGINAL ARTICLE

Konečná, M., Čablová, L.

[Stravovací zvyklosti a změny ve výživě u klientů ve vybraných kontaktních centrech]

[Dietary habits and Changes in Nutrition among cliets of Selected Contact Centres]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 192-200

 

Maierová, E., Charvát, M.

[Motivace mužů a žen v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě závislosti na nelegálních drogách]

[Motivation of Male and Femala Users of Drugs Undergoing Court-ordered Treatment and Volumentary Treatment]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 202-212

 

Štefunková, M.,Vopravil, J.,Čeláčková,V., Zábranský, T.

[Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007]

[Drug – and Alcohol-relared Crime in the Czech Republicin 2007]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 214-226

 

REVIEW ARTICLE

Kohlerová,M., Čablová, L.

[Nutriční terapie u klientů s alkoholovým postižením jater]

[Nutritional Therapy for Clients with Alcoholic Liver Disease]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 230-238

 

Greplová, J.

[Prevalence kouření a postoje k užívání tabáku mezi nezletilými v České republice]

[The Prevalence of Smoking and Attitudes towards Tobacco use among Minors in the Czech Republic]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 240-247

 

NETAD

Čablová, L., Pavlas Martanová, V., Vopravil, J.

[Analýza výzkumného potenciálu sítí – Terapeutické komunity]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 257-261

 

Vavrinčíková, L.

[Témata rezonující v Síti nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek]

Adiktologie, 2013 September, 13(3-4), 262-264